Lopes, Renato Pereira, Sergio Rebello Dillenburg, Jamil Corrêa Pereira, and Alcides Nóbrega Sial. 2021. “The Paleoecology of Pleistocene Giant Megatheriid Sloths: Stable Isotopes (δ13C, δ18O) of Co-Occurring Megatherium and Eremotherium from Southern Brazil”. Revista Brasileira De Paleontologia 24 (3):245-64. https://doi.org/10.4072/rbp.2021.3.06.